VARSÁNYI BORBARÁTOK EGYESÜLETE

JÓ BOR JÓ EGÉSZSÉG!

 

 

 

Varsányi Borbarátok Egyesülete

 

Alapszabály

 

 

Varsány, 2012. január 27.

 

 

I.

Az egyesület elnevezése, székhelye, célja és tevékenysége

 

  1. Az egyesület elnevezése: Varsányi Borbarátok Egyesülete

 

Az egyesület rövidített neve: VBBE

 

  1. Az egyesület logója: Ászokhordó, benne a VBBE rövidítés.

 

  1. Az egyesület nótája:Jó bor, jó egészség,

Szép asszony, feleség,

Szép asszonynak, jónak,

Jó járású lónak

Kár megöregedni.

 

  1. Az egyesület ünnepei: Szent Vince, Szent György, szüret, Szent Márton, Szent János

 

  1. Az egyesület székhelye: 3178 Varsány, Petőfi út 34.

 

  1. Az egyesület célja és tevékenysége:

 

Az egyesület általános célja: A varsányi szőlők és borok megismertetése, művelése, telepítése, minőségi javítása.

Szőlészet,pincészet kialakítása, működtetése, ezekhez kötődő hagyományos ünnepek, események, népszokások, népviselet felelevenítése, őrzése.

Hagyományos dalok, énekek lejegyzése, terjesztése.

Népi zenei együttes, dalárda létrehozása, működtetése.

Más borvidékek kultúrájának megismerése.

Az idegenforgalom és a falusi turizmus adta lehetőségek kihasználása.

Falusi vendéglátó helyek kialakítása.

Együttműködés a helyi katolikus egyházzal és szervezeteivel.

Más helyi közhasznú és civil szervezetekkel való együttműködés.

Kapcsolatok kiépítése hasonló érdeklődési körű egyesületekkel, civil szervezetekkel.

 

 

II.

Az egyesület tagjai

7.) Az egyesület tagja lehet  az a magyar állampolgár, aki az egyesület alapszabályát elfogadta, vállalja az egyesület tagságával járó jogokat és kötelezettségeket és befizeti az éves tagsági díjat.

/Továbbá az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki elfogadja az egyesület alapszabályában foglaltakat, és tagdíjjal támogatja annak működését./

A tagfelvétel írásbeli kérelem alapján történik, a kérelemből az elnökség a soron következő ülésén dönt.

A kérelmet elutasító döntést indokolva, írásba kell foglalni, és a kérelmező részére el kell küldeni.

Az elutasító döntés ellen az egyesület közgyűlése felé panasszal lehet fordulni. A panasz elbírálása a soron következő közgyűlésen történik, az itt hozott döntés végleges.

Az egyesület tagja a közgyűlés által évente előre meghatározott tagdíjat tartozik megfizetni.

A tagsági viszony megszűnhet kilépéssel, az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

Az egyesület tagja a közgyűlésen javaslattételi, észrevételezési és szavazati joggal rendelkezik, minden tagnak 1 szavazata van.

Az egyesület tisztségviselőjének minden személy megválasztható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

A tag joga és kötelezettsége:

8.) A tag jogai:

·         Az egyesület közgyűlésén való részvétel, és szavazati jog.

·         Részt venni a határozatok meghozatalában.

·         Az előírt feltételek megléte esetén tisztség ellátása az egyesület vezető szervében.

·         Az egyesület szervének jogsértő határozata bíróság előtt történő megtámadása 30 napon belül.

·         Véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az egyesületet érintő bármely kérdésében.

·         Az egyesület által szervezett, vagy az egyesületet érintő rendezvényeken részt vehet, részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

·         Az egyesület irataiba történő betekintés joga.


9.) A tag kötelessége

·         Az egyesület alapszabályának megtartása, a közgyűlés, a vezető szervek által hozott döntések betartása.

·         Egyesületi célok elérése érdekében erkölcsi és anyagi támogatás.

·         Megállapított tagdíj pontos befizetése.

·         Az egyesület eszközeinek, vagyonának megóvása.

·         Az egyesület tevékenységének propagálása.

10.) A pártoló tagok

Az egyesület tevékenységét segíteni szándékozó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és külföldi állampolgár az alapszabályban foglaltak elfogadása esetén anyagi támogatás fejében pártoló tag lehet.

A pártoló tagság iránti szándékot az elnökségnek lehet bejelenteni, amely szerv a következő ülésén hoz döntést.

A pártoló tag képviselője útján, illetőleg személyesen részt vehet az egyesület rendezvényein, külön megállapodásban foglalt módon használhatja az egyesület eszközeit.

A pártoló tag javaslattételi, véleményezési, hozzászólási joggal rendelkezik közvetlenül, illetve megbízottja által az egyesület testületi ülésein.

III.

Az egyesület szervezete

11.) Az egyesület szervezeti felépítése

·         Közgyűlés

·         Elnökség

12.) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés.

A közgyűlés a tagok összessége.

A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, illetőleg szükség szerint kell összehívni.

Kötelező összehívni a közgyűlést, ha az erre illetékes bíróság azt elrendeli, valamint ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt írásban kezdeményezi.

A közgyűlés határozatképességéhez a következő tárgysorozat esetén az egyesület tagjainak 2/3-os többségének jelenléte és igenlő szavazata szükséges:

-          az alapszabály elfogadása, módosítása,

-          a tisztségviselők megválasztása, visszahívása,

-          az egyesület feloszlásának kimondása,

-          más egyesülettel való egyesülése esetén.

Az előzőektől eltérő napirendi pontok megtárgyalására összehívott közgyűlés határozatképességéhez az egyesület tagjai 50 %-ának plusz egy főnek a jelenléte szükséges.

A közgyűlésre a tagokat írásban, a napirendi pontok közlésével annak megtartása előtt 15 nappal kell összehívni.

A közgyűlés helyének, idejének, napirendi pontjainak megjelölésével az egyesület székhelyén, a település Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, illetőleg a helyileg szokásos módon az érdeklődőket hirdetmény útján meg kell hívni.

Az érdeklődők a közgyűlésen a tisztségviselők felé kérdéseket intézhetnek, információt kérhetnek az egyesület működéséről, gazdálkodásáról.

A közgyűlésen kizárólag az egyesület tagjai rendelkeznek szavazati joggal.

A szavazás nyílt határozathozatallal történik, a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata szükséges a döntések meghozatalához (kivéve az előző tárgysorozatot).

Amennyiben az összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor azt a 14. napon az eredeti napirendi pontokkal kell megtartani, a megismételt közgyűlés a tagok 1/3-ának jelenléte esetén határozatképes.

A megismételt közgyűlés megtartásának szabályait az eredeti közgyűlési meghívóban közölni kell.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

-          az alapszabály megállapítása és módosítása,

-          a tisztségviselők megválasztása, visszahívása,

-          az éves költségvetés elfogadása,

-          a tagsági díj megállapítása,

-          az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, feloszlásának elhatározása,

-          a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása,

-          minden olyan döntés meghozatala, melyet jogszabály, alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök hívja össze és vezeti.

A közgyűlési indítványokat, hozzászólásokat, javaslatokat és a meghozott határozatokat jegyzőkönyvbe kell foglalni.

A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint egy erre választott hitelesítő írják alá.

A közgyűlés döntéseit a székhelyen,  írásba foglalva 30 napra ki kell függeszteni. A határozatokat, közgyűlési jegyzőkönyveket bármely érdeklődő előzetes bejelentés után jogosult megismerni.

Az egyesület iratait a székhelyén kell tárolni, az elnökség döntésében erre feljogosított személyek kötelesek az iratokba betekintést engedni.

A tisztségviselők visszahívása:

Az egyesület tisztségviselői visszahívhatók, amennyiben magatartásukkal az egyesület tekintélyét csorbítják, valamint a közügyek gyakorlásától őket jogerős ítélettel eltiltják.

A visszahívást az egyesület tagja az elnökségnél írásban jogosult kezdeményezni, az elnökség az érintett személyt a következő elnökségi ülésre köteles meghívni és ismertetni a vele szemben benyújtott beadványt.

Az érintett védekezését szóban jogosult előterjeszteni, illetőleg iratokkal bizonyítani a beadványban foglaltak megalapozatlanságát. Az elnökség a visszahívás kérdésében határozatot hoz, melyet legkésőbb 30 napon belül írásba kell foglalni és az érintetteknek meg kell küldeni.

A visszahívó határozat ellen az érintett írásban panasszal élhet a közgyűlés elé. Ilyen panasz esetén, 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni, és a visszahívás kérdésében határozatot kell hozni. A visszahívást tárgyaló közgyűlésen a panaszost meg kell hallgatni.

A közgyűlés a visszahívás kérdésében minősített többséggel hoz döntést, melyet szóban ki kell hirdetni és 15 napon belül írásban a panaszosnak el kell küldeni.

A visszahívást elrendelő döntés ellen a panaszos 30 napon belül bírósági eljárást kezdeményezhet.

13.) Az elnökség

Az egyesület ügyintéző, operatív irányító szervét a közgyűlés választja meg.

Megbízásuk időtartama 5 év.

Az irányító szerv elnevezése: elnökség.

Az elnökség 3 tagú.

 

Az elnökség tagjai:

-          elnök,

-          ügyvezető elnök,

-          gazdaságvezető.

Az elnökség feladata és hatásköre:

Az elnökség feladata az alapítói cél végrehajtása, az egyesület tevékenységének szervezése, irányítása, az anyagi eszközökkel való gazdálkodás és a szakmai munka irányítása.

Az elnökség megállapítja az egyesületen kívüli személyek részére az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi díját.

Az elnökségi tagság bármely okból történő megszűnése esetén a következő közgyűlés választ új tagot.

Az elnökségi tagság megszűnik:

-          a megbízatás lejártával,

-          lemondással,

-          elhalálozással,

-          a közgyűlés által történő visszahívással.

Az elnökség üléseit háromhavonta, illetőleg szükség szerint tartja.

Az elnökség üléseire a tagokat az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök hívja össze írásban 15 nappal az ülés előtt.

Az elnökségi ülés nyilvános, ennek időpontjáról, napirendi pontjairól írásbeli hirdetmény útján – székhelyén és a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztve – az érdeklődőket értesíteni kell.

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a döntéseket, illetve határozatokat külön nyilván kell tartani.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök írják alá.

Az elnökségi ülés két elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes, határozatképtelenség esetén új időpontra kell összehívni, s itt is szükséges az előzőekben meghatározott tagok megjelenése.

Az elnökség döntéseit név szerinti nyílt szavazással hozza egyszerű többségi szavazattal, esetleges szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

Az elnökség döntéseit hirdetmény útján közzé kell tenni az előzőekben megjelölt helyeken történő kifüggesztéssel.

Az elnökségi üléseken készült dokumentumokat az érdeklődők időpont-egyeztetés útján az egyesület székhelyén megtekinthetik.

Az elnökségi döntések sorszámozására, nyilvántartására, azok kezelésére a közgyűlésnél írottak alkalmazandók. Az elnökségi döntéseket az érintettekkel írásban közölni kell.

14.) A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

-          Nem lehet tisztségviselő az a személy, akit jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltottak, az összeférhetetlenség bekövetkezését az érintett köteles haladéktalanul az elnökségnek bejelenteni.

A bejelentés elmulasztása esetén a kizáró körülmény felfedése után az elnökség a következő ülésén köteles az érintett személy elnökségi tagságából való visszahívását a közgyűlésnél kezdeményezni.

15.) Az egyesület elnöke

Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet, szervezi és irányítja a szakmai és gazdasági, szervezeti munkát.

Az egyesület elnöke hívja össze a közgyűlést és az elnökség üléseit, vezeti az üléseket, gondoskodik a döntések dokumentálásáról, ellenőrzi a határozatok végrehajtását, az egyesület számlája felett rendelkezési joga van (első aláíró).

16.) Az elnökség további tagjai:

- Ügyvezető elnök: az elnök akadályoztatása esetén képviseli az egyesületet, helyettesíti teljes jogkörben az elnököt.

A helyettesítési feladat ellátása után az ügyvezető elnök tevékenységéről beszámol az egyesület elnökének.

Az ügyvezető elnök az egyesület bankszámlája felett utalványozási joggal rendelkezik. (első aláíró).

- Gazdaságvezető: feladata az egyesület gazdálkodásának szervezése, a számviteli és pénzügyi teendők ellátásának irányítása.

A gazdaságvezető az egyesület bankszámlája felett utalványozási joggal rendelkezik (második aláíró).

 

IV.

Az egyesület gazdálkodása

17.) Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjból, gazdálkodó szervek, vállalkozók által nyújtott támogatásból, a rendezvényei bevételeiből, vállalkozásának eredményéből, valamint az esetlegesen pályázatokon nyert anyagi támogatásokból gazdálkodik.

 

Az egyesület a kezelésébe, tulajdonába került ingóságokkal, ingatlanokkal olyan módon köteles gazdálkodni, hogy a bevételekkel együtt a célok megvalósulását szolgálja.

Az egyesület éves gazdálkodási tervet készít ennek elfogadása, teljesítésének értékelése az ún. zárszámadással történik minden év február utolsó napjáig, e tárgyban döntésre a közgyűlés jogosult.

Az egyesület bankszámlája felett két aláíró együttesen rendelkezhet (13. pontnak megfelelően).

18.) Az egyesület tisztségviselői a közgyűlés döntése alapján költségtérítésben, anyagi forrás függvényében tiszteletdíjban részesíthetők.

 

V.

Vegyes rendelkezések

19.) Az egyesület jogi személy.

20.) Az egyesület felett törvényességi felügyeletet a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség gyakorolja.

21. A rendezvényekről való tájékoztatás módjai

-          a hirdetőhelyeken tájékoztatás és a testületi döntések kifüggesztése,

-          a helyi hangosbemondó felhasználása,

-          időszaki kiadványok felhasználása.

Az egyesület működéséről, a rendezvények időpontjáról és helyéről, az igénybevétel lehetőségéről az érdeklődőket az előzőekben leírt módon tájékoztatni kell.

Az egyesület minden rendezvénye nyilvános, a tevékenységet tartalmazó okiratok (döntések, tervezetek, szerződések, stb.) az egyesület székhelyén előzetes bejelentkezés után az erre felruházott tisztségviselőnél megtekinthetők.

Az előző évi tevékenységről készített és a közgyűlés által elfogadott beszámolót (annak rövidített változatot) a legnagyobb példányban terjesztett helyi időszaki lapban.

22. Az egyesület megszűnik:

-          feloszlással,

-          más egyesülettel való egyesüléssel,

-          feloszlatással,

-          megszűnésének megállapításával.

-          Az egyesület alapszabályában részletesen nem szabályozott kérdéseire az 1989. évi II. törvény előírásai az irányadók.    

-           

Záradék:

A Varsányi Borbarátok Egyesületének alapszabályát a 2012. év január hó 27.napján megtartott közgyűlés hagyta jóvá.

 

                                                         Báránkó Pál

                                                    az egyesület elnöke

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 2
Tegnapi: 26
Heti: 150
Havi: 721
Össz.: 79 043

Látogatottság növelés
Oldal: ALAPSZABÁLY
VARSÁNYI BORBARÁTOK EGYESÜLETE - © 2008 - 2021 - varsanyiborbaratok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »